Ohje valvontakirjelmän laatimiseksi

Tämä on tarkoitettu ohjeeksi Takalan Asianajotoimisto Jukka Leppänen Oy:ssä toimivien konkurssipesien pesänhoitajien määräämiin konkurssivalvontoihin.

Valvontakirjelmä
Valvontakirjelmässä tulee ilmoittaa konkurssilain 12 luvun 7 §:ssä ilmoitetut tiedot.

Valvontakirjelmässä on ilmoitettava:

1. saatavan pääoma, pääomalle kertynyt korko ja viivästyskorko konkurssin alkamiseen asti, konkurssin alkamisen jälkeiseltä ajalta vaadittava korko ja viivästyskorko sekä muut viivästysseuraamukset tai, jos saatavan määrää tai enimmäismäärää ei voida ilmoittaa, syy siihen

2. saatavan peruste yksilöitynä

3. koron ja viivästyskoron perusteet yksilöityinä sekä ajat, jolta korkoa ja viivästyskorkoa vaaditaan

4. vaaditaanko saatavalle etuoikeutta ja se, mihin vaatimus perustuu

5. tiedot panttioikeuden perustamisesta ja sisällöstä, jos velkojalla on velallisen omaisuutta saatavansa panttina

6. velkojan nimi ja yhteystiedot sekä henkilö tai yksikkö, jolle konkurssivalvontaa koskevat tiedustelut saadaan osoittaa.

Velkojan on yksilöitävä pesänhoitajalle se sopimus, sitoumus tai muu kirjallinen todiste, johon velkoja vetoaa, ja se, mistä asiakirjat ovat saatavissa, jollei niitä toimiteta pesänhoitajalle.

Muutoin

Valvontakirjelmän toimittaminen pesänhoitajalle tapahtuu lähettäjän vastuulla.

Valvontakirjelmässä tulee ilmoittaa pankkitili, jonne mahdollinen jako-osuus suoritetaan.

Niille velkojille, joiden saatava on alle 3 000 euroa, toimitetaan valvontapäivän jälkeen kutsu velkojainkokoukseen ja pyyntö mahdollisen kannan ilmoittamiseen vain, jos velkoja etukäteen ilmoittaa pesänhoitajalle osallistuvansa päätöksentekoon.