Konkurssi ja yrityssaneeraus


Konkurssiasiat ja yrityssaneerausasiat kuuluvat toimistomme tavalliseen toimintaan. Käsittelemme konkursseihin ja yrityssaneerauksiin liittyviä asioita päivittäin. Konkurssiasioita ja yrityssaneerausasioita on toimistossamme hoidettu pitkään.

Suostumusta pesänhoitajaksi tai apua konkurssihakemuksen laatimiseen saa tiedustella osoitteesta info (at) aatsto-takala.fi tai puhelimitse (06) 414 7303.


Konkurssipesien myyntikohteet

Linkki myyntikohteita koskevalle sivulle.


Velkojainkokoukset ja konkurssivalvonnat

Linkki velkojainkokouksia ja ja määrättyjä konkurssivalvontoja koskevalle sivulle.


Konkurssi

Konkurssista säädetään konkurssilaissa.

Konkurssissa velallisen omaisuus realisoidaan ja varat jaetaan velkojille velkojien maksunsaantijärjestyksestä annetun lain mukaisesti.

Luonnollisen henkilön konkurssissa velkojille jaettava omaisuus määräytyy konkurssin alkamisajankohdan mukaan. Luonnollisen henkilön konkurssipesään ei kuulu hänen konkurssin alkamisen jälkeen saamansa omaisuus tai ansaitsemansa tulo. Mikäli luonnollisen henkilön konkurssissa velkojat eivät saa saatavalleen täyttä jako-osuutta, jää velka suoritusta vailla olevalta osin voimaan.

Mikäli yrityksen konkurssissa konkurssin loppuessa velkojien saatavia ei ole suoritettu täysimääräisesti eikä velalliselle jää varoja, velallinen lakkaa ja velallinen merkitään rekisteriin lakanneeksi.

Päätösvalta konkurssissa kuuluu velkojille. Velkojat käyttävät päätösvaltaansa velkojainkokouksissa.

Konkurssimenettelyn kuluessa pesänhoitaja tarkastaa velallisen toiminnan lainmukaisuutta ja on velvollinen puuttumaan havaitsemiinsa epäkohtiin. Velkojien yhdenmukaisen kohtelun vaatimuksen vuoksi pesänhoitaja selvittää takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain mukaiset takaisinsaantiperusteet.

Yrityssaneeraus

Yrityksen saneerauksesta säädetään yrityksen saneerauksesta annetussa laissa.

Saneerausmenettelyn kohteena voi olla yksityinen elinkeinonharjoittaja, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, osuuskunta, asunto-osakeyhtiö tai taloudellista toimintaa harjoittava yhdistys. Elinkeinonharjoittajalla tarkoitetaan myös ammatin taikka maatilatalouden tai kalastuksen harjoittajaa.

Taloudellisissa vaikeuksissa olevan velallisen jatkamiskelpoisen yritystoiminnan tervehdyttämiseksi taikka sen edellytysten turvaamiseksi ja velkajärjestelyjen aikaansaamiseksi voidaan ryhtyä lain mukaiseen saneerausmenettelyyn. Menettelyssä saadaan tuomioistuimen vahvistamalla saneerausohjelmalla määrätä velallisen toimintaa, varallisuutta ja velkoja koskevista toimenpiteistä.

Yksityishenkilön velkajärjestely

Maksukyvyttömän yksityishenkilön taloudellisen tilan korjaamiseksi saa tuomioistuin määrätä yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain mukaisesti hänen velkojaan koskevista järjestelyistä ja vahvistaa hänelle hänen maksukykyään vastaavan maksuohjelman. Yksityishenkilön velkajärjestely on mahdollinen tietyin edellytyksin myös yksityisen elinkeinonharjoittajan kohdalla. Toimistossamme ei käsitellä yksityishenkilöiden velkajärjestelyjä.

Konkurssi ja yrityssaneeraus toiminnan uudelleenjärjestelyn keinoina

Konkurssia ja yrityssaneerausta ovat oikeutetut hakemaan laissa säädetyin edellytyksin velkoja ja velallinen. Konkurssissa yrityksen toiminta tavallisesti lakkaa ja yrityssaneerauksessa toiminta tavallisesti jatkuu.

Yrityssaneeraus käsitetään yleisesti ainoana varteenotettavana yrityksen toiminnan uudelleenjärjestelykeinona.

Yrityksen toiminnan uudelleenjärjestelyä suunniteltaessa on mahdollisuudet toiminnan uudelleenjärjestelyyn hyvä arvioida kokonaisuutena konkurssimenettelyn mahdollistamat keinot huomioiden.

Velkojana yrityssaneerauksessa

Tuomioistuimen määräämällä selvittäjällä on keskeinen rooli yrityssaneerauksessa.

Tavallisesti yrityssaneeraushakemuksen ja esityksen selvittäjän henkilöstä tekee velallinen.

Velkojalla on tietyin edellytyksin oikeus saada yrityssaneerauksen selvittäjäksi valituksi muu henkilö kuin velallisen ehdottama. Velkojan esittämän selvittäjän käyttäminen on perusteltua esimerkiksi silloin kun velallisen toimintaan kohdistuu selvitystarpeita.

Lisätietoja

Asianajaja Leppänen toimii Etelä-Pohjanmaan Kauppakamarin jäsenistön neuvovana juristina. Yrityssaneerauksesta sivustolla Etelä-Pohjanmaan Kauppakamari – Linkki

Konkurssin kustannukset ja pesänhoitajan palkkio. Konkurssiasiain neuvottelukunnan suositus numero 13. – Linkki.

Konkurssimenettelystä ja yrityssaneerauksesta on saatavissa lisätietoa konkurssiasiamiehen toimiston internetsivuilta osoitteesta www.konkurssiasiamies.fi – Linkki.