Yleiset palkkioperusteet

Palkkio määräytyy kustakin toimeksiannosta sen vaatiman työn määrän ja laadun mukaan. Lisäksi otetaan huomioon tehtävän vaikeusaste ja kysymyksessä olevan etuuden arvo ja merkitys. Milloin vastuu on tavallista tuntuvasti suurempi joko sen johdosta, että kyseessä on huomattava taloudellinen etuus tai koska asialla muutoin on erityinen merkitys päämiehelle, voidaan nämä seikat ottaa huomioon palkkiota korottavina perusteina.

Tehtävän, joka on suoritettava säännönmukaisen työajan ulkopuolella, vieraalla kielellä, ulkomailla, erityisen vaikeissa olosuhteissa tai asianajajasta riippumattomasta syystä erityisen kiireellisenä, palkkiota korotetaan.

Yksittäisestä asianajotehtävästä tai siihen kuuluvasta erityisestä toimenpiteestä voidaan pitää pääasiallisena perusteena myös tehtävän suorittamisen vaatimaa kohtuullista aikaa. Lisäksi palkkion määräämisessä otetaan huomioon asianajajana saavutettu kokemus ja taito sekä erityisen oikeudenalan erikoisosaaminen.

Palkkio voidaan ennakolta sopia määräosaksi siitä, mitä tehtävällä päämiehelle saavutetaan (pactum de quota litis), tai tehdä sopimus erityisen hyvityksen suorittamisesta siinä tapauksessa, että tarkoitettu tulos saavutetaan (pactum de palmario).

Sosiaalisista syistä palkkiota on mahdollista alentaa.

Asianajomatkan aiheuttamasta ajanhukasta veloitetaan tehtävän hoitamiseen käytetyn ajan lisäksi erikseen.

Oman auton käyttämisestä aiheutuneet todelliset kulut, muut matkustuskustannukset, majoituskulut sekä päiväraha veloitetaan erikseen.

Palkkion ja kulujen suorittamista saatetaan pyytää ennakkoon.

Toimistomme asianajajat kuuluvat Suomen Asianajajaliittoon. Asianajaja on velvollinen noudattamaan toiminnassaan lakia ja hyvää asianajajatapaa. Hyvää asianajajatapaa koskevat ohjeet, tietoa asianajopalkkioista ja muut asianajajia koskevat määräykset löydätte Suomen Asianajajaliiton kotisivuilta osoitteesta www.asianajajaliitto.fi.

Linkki: asianajotoimiston ja lakiasiaintoimiston ero.

Julkinen oikeusapu ja oikeusturvavakuutus

Mahdollisuus julkiseen oikeusapuun ja oikeusturvaetuuteen tarkistetaan tavallisesti toimeksiannon alkuvaiheessa.

Julkisesta oikeusavusta on saatavissa tietoa oikeuslaitoksen internetsivustolta https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/.

Oikeusturvavakuutuksesta on saatavissa tietoa oikeuslaitoksen internetsivustolta https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index/hakeminen/oikeusturvavakuutus.html.

(www.oikeus.fi)

Hinnasto

1. Ajankäytön mukaan: neuvottelut, asiakirjojen laadinta, perunkirjoitus, ositus, perinnönjako ja niin edelleen

Palkkio asian hoitamisesta määräytyy lähtökohtaisesti käytetyn ajan mukaan tuntiveloituksen ollessa 200,00 euroa, arvonlisäveron ollessa 48 euroa ja kokonaisveloituksen ollessa tunnilta 248 euroa.

Testamentin laatimisen, avioehtosopimuksen laatimisen ja edunvalvontavaltuutuksen laatimisen vähimmäisveloitus on 300 euroa sisältäen arvonlisäveron 58 euroa.

Perunkirjoituksen vähimmäisveloitus on 1 000 euroa sisältäen arvonlisäveron 193,50 euroa.

2. Oikeudenkäynnissä esiintyminen

Oikeudenkäynnissä esiintymisestä pienin kertaveloitus on 400 euroa lisättynä arvonlisäverolla 96 eurolla eli yhteensä 496 euroa. Tavallinen tuntiveloitus oikeudessa esiintymisestä on 200 euroa lisättynä arvonlisäverolla 48 eurolla eli yhteensä 248 euroa.

3. Kulut

Asian hoitamisesta aiheutuneet suoranaiset kulut, kuten viranomaiskulut, veloitetaan asiakkaalta.

Tavanomaiset valokopiointikustannukset, faksin käytöstä aiheutuneet kustannukset, postimaksut ja muut vastaavat sisältyvät tuntiveloitukseen yleiskuluina. Tavanomaista suuremmasta määrästä valokopioita veloitetaan kappaleelta 0,50 euroa lisättynä arvonlisäverolla. Tavanomaista suuremmasta määrästä faksisivuja veloitetaan 0,84 euroa lisättynä arvonlisäverolla. Tavanomaista suuremmat postikulut veloitetaan erikseen.

Tietojärjestelmien kautta hankituista asiakirjoista ja tiedoista veloitetaan erikseen korvaus. Esimerkkinä kaupparekisteriote 10 euroa lisättynä arvonlisäverolla ja lainhuutotodistus 20 euroa lisättynä arvonlisäverolla.

4. Julkinen oikeusapu

Julkisen oikeusavun palkkioista ja kuluista on säädetty erikseen laissa.